Podmínky užívání

1 Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky určují vztah mezi provozovatelem tohoto Portálu, kterým je Net Magnet s.r.o., IČ 28147316, sídlem Šumavská 500, 38101 Český Krumlov (dále jen “Provozovatel”) a Uživateli.
 2. Účelem Portálu je platforma propojující stravovací zařízení rozvážející jídla a osoby či firmy, které si tato jídla objednávají přes objednávkový systém Provozovatele..

2 Definice pojmů

 1. Portál - tyto internetové stránky, mobilní aplikace či jiné programy poskytované zejména prostřednictvím sítě internet.
 2. Uživatel - subjekt, který s tímto Portálem jakkoli interaguje, mezi což patří zejména vytváření uživatelských účtů, vkládání jakéhokoliv obsahu (např. nabídky jídel, profilu firmy, grafiky, údajů třetích osob pozvaných do aplikace), rozesílání zpráv (např. pozvánky do aplikace), vyplňování žádostí o registraci nebo mazání jakýchkoli údajů.
 3. Profil - jídelní lístek, objednávky, firemní údaje a jiná data vytvořená Uživatelem.
 4. Účet - uživatelský účet, který je založen každém uživateli při registraci. Může být založený i implicitně jako podpůrný prostředek pro funkci Portálu.

3 Práva Uživatele

 1. Uživatel má právo na úpravu či smazání Profilu nebo Účtu. Může tak učinit po přihlášení do svého Účtu, v případě nedostupnosti této funkcionality tak může učinit na e-mailu info@vezumenu.cz.
 2. Podmínky týkající se práva na ochranu osobních údajů jsou k nalezení na tomto webu.

4 Povinnosti Uživatele

 1. Uživatel odpovídá za správnost, korektnost a právní nezávadnost veškerého obsahu, který na Portál vloží, ať už bude tento obsah zveřejněn nebo odeslán jiné osobě. Vadným obsahem, který by tuto povinnost porušoval, by bylo například:
  1. porušování autorských práv třetích stran,
  2. úmyslně chybně nebo nepravdivě uvedené informace za účelem poškození jakéhokoliv Uživatele nebo poškození funkčnosti či dostupnosti Portálu,
  3. cizí osobních údaje, pro které Uživatel, který je vkládá, nemá souhlas s jejich předáním Provozovateli.
  4. vyzývání k nenávisti vůči skupině osob, výroky porušující dobré mravy, poškozující dobré jméno Provozovatele či jiných osob a další nezákonné výroky,
  5. výroky způsobující újmu Provozovateli nebo třetím osobám,
  6. snaha o poškození Portálu (např. zahlcení požadavky, snahou o nalezení slabiny Portálu apod.).
 2. Uživatel souhlasí, že bude Portál užívat pouze způsobem, který bude naplňovat účel Portálu.
 3. Porušení jakýchkoli výše uvedených povinností Uživatele dává Provozovateli možnost libovolně změnit a odstranit Profil, Účet jakož i veškerá další data Uživatele a znemožnit mu další přístup na Portál.
 4. Uživatel je odpovědný za újmu způsobenou třetím osobám zaviněnou jeho jednáním prostřednictvím Portálu.

5 Odpovědnost Provozovatele

 1. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Provozovatele. „Vyšší mocí“ se rozumí trvalá nebo dočasná mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele.
 2. Provozovatel neposkytuje Uživatelům žádné záruky ve vztahu k vlastnostem nebo dostupnosti Portálu.
 3. Přístup k Účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem nebo odkazem v e-mailu. Uživatel je povinen chránit tyto údaje před zneužitím. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití těchto přihlašovacích údajů nebo za jakoukoli případnou újmu nebo případné nároky třetích osob vzniklé  důsledku takového zneužití.
 4. Provozovatel nepřijímá jakoukoli odpovědnost za uskutečnění (příprava a doručení) objednávek jídel, které si uživatelé objednají.

6 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2018.
 2. Tyto podmínky se mohou měnit. Jejich aktuální podoba je na webu www.vezumenu.cz.
 3. V případě, že některá část podmínek bude obsahovat neplatná nebo protiprávní ustanovení, zbytek podmínek zůstává v platnosti.
 4. V případě sporů mezi Uživatelem a Provozovatelem, vyvinou obě strany přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. K rozhodování sporů týkajících se závazků z těchto podmínek nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s těmito podmínkami, jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.
Potřebujete-li pomoci s přihlašováním, objednáváním nebo jinou funkcí aplikace, napište na support@vezumenu.cz.